Čistící prostředek na okna KRYSTAL, 750 ml

 0,00

Katalogové číslo: 5141-002-000-00 Kategorie:

Popis

Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpěňovačkou.

Signální slovo (CLP) : Varování

Standardní věta o nebezpečnosti (CLP) : H226 Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.