Mycí prostředek MR. PROPER, 1 l

 0,00

Katalogové číslo: 5141-015-000-00 Kategorie:

Popis

Univerzální tekutý čistící prostředek na omyvatelné plochy, 2 druhy.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí, oči okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Po každém použití si důkladně umyjte ruce. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem. Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby, uvedeného na obale.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové tenzidy, Benzisothiazolinone, Glutaral, Parfém, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene. Signální slovo (CLP):Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 -Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 -Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování