Čistící prostředek PRONTO Classic 400ml

 0,00

Katalogové číslo: 5141-185-000-00 Kategorie:

Popis

Sprej proti prachu na všechny povrchy.

Složení:< 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% alifatickéuhlovodíky, parfémy, butylphenyl methylpropional, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, hexyl cinnamal, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol. Signální slovo Varování Standardní věty o nebezpečnosti (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P260) Nevdechujte aerosoly. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.