Fixinela tablety do pisoáru

 0,00

Katalogové číslo: 5144-010-000-00 Kategorie:

Popis

Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy (balení obsahuje 40 tablet).

Výstražný symbol GHS: GHS05.

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Požívejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.