Prostředek na praní SPORT-WASH 26ml

 0,00

Katalogové číslo: 5120-006-000-00 Kategorie:

Popis

SPORT WASH je zcela vymáchatelný prací prostředek, na oděvech nezůstane nic, co by ucpalo póry tkaniny. Přípravek účinně ničí pachy, neobsahuje aviváže, bělidla, zjasňovače, enzymy, fosfáty nebo vůni. Obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin. Vyprání tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje její funkčnost potlačenou znečištěním. Časté praní sportovního prádla v přípravku Sport-Wash® nezkracuje, naopak prodlužuje jeho životnost.

Bezpečnostní pokyny :

Po vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lékařem, když se postižený necítí dobře.
Po styku s kůží : Odložte kontaminovaný oděv a boty.Omývejte kůži velkým množstvím vody, než produkt uschne. Konzultujte s lékařem, když podráždění přetrvává.
Po styku s okem:Vyplachujte oči ,vlažnou vodou alespoň 15 minut a udržujte oční víčka široce otevřená. Zkontrolujte zda má postižený oční čočky, když ano, vyjměte je z očí. Konzultujte ihned s lékařem.
Po požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vypláchně te mu ústa vodou. Podejte mu sklenici vody, kondensovaného mléka, nebo kousek mléka. POSTIŽENÉMU , KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ NEPODÁVEJTE NIKDY NIC ÚSTY. Konzultujte ihned s lékařem.

Složení : Alkoholy, C12‐15, ethoxylované 10 ‐ < 20, uhličitan sodný 1 ‐ < 5 Signální slovo (CLP) : Nebezpečí Standartní věta o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte bezpečnostní brýle s postranními štítky, nebo obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.