Čistící prostředek CLIN na okna 500 ml

 0,00

Katalogové číslo: 5141-003-000-00 Kategorie:

Popis

Čistící prostředek na okna s rozprašovačem, různé typy.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém (citral). Standardní věta o nebezpečnosti (CLP): Žádné označení nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení(CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.