Prací prášek ROBETA, 600g

 0,00

Katalogové číslo: 5120-001-000-00 Kategorie:

Popis

Prášek na praní, univerzální.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení : <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém Signální slovo (CLP): Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.