Desinfekční prostředek SAVO KOUPELNA, 500 ml

 0,00

Katalogové číslo: 5143-001-000-00 Kategorie:

Popis

Ostraňuje nečistoty, skvrny od mýdla, rez a vodní kámen na keramickém povrchu i na bateriích.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Neklasifikován.Tato látka není klasifikována jako nebezpečná v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Žádné signální slovo.

Standardní věty o nebezpečnosti: Nejsou známy závažné negativní účinky.