Prací prášek REX, 54 PD

 0,00

Katalogové číslo: 5120-005-000-00 Kategorie:

Popis

Prášek na praní barevného prádla.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém. Signálním slovo (CLP) : Varování Standardní věta o nebezpečnosti ( CLP ) : H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení ( CLP ): P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné brýle P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření